Christer Karlsson Åkeri AB skall medverka i arbetet för en hållbar utveckling genom att:

  • Kontinuerligt uppmuntra personal att agera miljövedvetet.
  • Följa de lagar och förordningar som finns inom miljöområdet.
  • Hålla sig med en modern fordonspark där den allra senaste miljötekniken finns såväl i motorer som i   materialåtervinning.
  • Källsortera avfall i enlighet med kommunens källsorteringsprogram.
  • Minimera miljöpåverkan från våra fordon genom att köra energisnålt och använda så lite tomgångskörning som möjligt.
  • Ta hänsyn till miljön vid inköp av produkter.
  • Ständigt uppfölja och utveckla förbättringar i det dagliga arbetet som gynnar miljön.